УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 

Във връзка с влизането в сила от 25 май 2018 г. на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (Общ регламент относно защитата на данните – „ОРЗД”), искаме да ви предоставим информация относно начина, по който работим с Вашите данни, както и относно правата, които имате в тази област.

Когато посещавате уебсайта www.christianleader.bg, ние не събираме Ваши лични данни. Aко решите да ни предоставите такава информация, Студио 865 ЕООД в качеството си на администратор на лични данни ще обработи Ваши лични данни. Студио 865 ЕООД се стреми да осигури адекватно ниво на защита на събираните лични данни и да ги обработва само за допустими от закона цели и с допустими от закона средства. Дружеството събира само данни, които са подходящи, свързани с и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват.

1. Информация за администратора на лични данни


Наименование: Студио 865 ЕООД
ЕИК: 040253673
Седалище и адрес на управление: гр. София 1606, бул. Ген. Тотлебен 57
Данни за контакт: info@studio865.org; 024915865

2. Събиране на личните данни


Личните данни се събират посредством следните публикувани на уебсайта форми: за регистрация за събитие; за участие в анкета; за абониране за информационен бюлетин. Формата за регистрация за събитие може по изключение да се попълва и на хартиен носител – на място при провеждане на съответното събитие (ако има свободни места).

Потребителите предоставят следните данни за себе си: име, адрес, електронна поща, компания, позиция (при регистрация за събитие); име, електронна поща и/или телефонен номер (при участие в анкета); име, електронна поща (при абониране за информационен бюлетин).

Предоставянето на личните данни е доброволно – потребителите предоставят личните си данни единствено ако желаят да се регистрират за участие в съответното събитие, да участват в съответната анкета или да получават информационен бюлетин. Попълването на полета, маркирани с *, е задължително.

Администраторът не използва „бисквитки” (cookies) за събиране, обработване, разпространение или записване на лични данни. Уебсайтът не използва системи за регистрация и автентикация на потребителите. На уебсайта се използват бисквитки на Google Analytics, които се използват за събиране и анализ на обобщена информация, свързана с посещението и използването на уебсайта. На уебсайта се използват и бисквитки на Facebook Ads, като Студио 865 ЕООД няма достъп до лични данни, които биха могли да бъдат събирани и обработвани от Facebook чрез такива бисквитки.

3. Основание за обработването


Личните данни се обработват на основание чл. 6, пар. 1, букви а) и е) от ОРЗД, а именно: субектът на данните е дал съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели; обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на администратора.

В зависимост от конкретния случай Студио 865 ЕООД обработва (или може да обработва) данните Ви и когато обработването е необходимо за спазването на законово задължение или когато е налице някое от другите условия, посочени в чл. 6, пар. 1 от ОРЗД.

4. Цели на обработването


Вашите лични данни ще бъдат обработвани за следните цели:

4.1. Регистрацията за събитие осигурява възможност за допускане на потребителите до участие като посетители на съответното събитие; съответно, личните Ви данни ще бъдат използвани при проверка на място дали сте сред регистрираните участници.

Предоставената при регистрацията електронна поща ще бъде използвана за: изпращане на напомнящо съобщение за предстоящото събитие; изпращане на съобщения за предстоящи събития (ако е изявено желание за това); изпращане на съобщение за обратна връзка на посетилите събитието; изпращане на съобщение за обратна връзка на регистрираните потребителите, които не са посетили събитието (относно причината, която ги е възпрепятствала), като същото съдържа и информация за следващото събитие.

4.2. Личните данни, предоставени при участие в анкета, ще бъдат използвани за някои от следните цели съобразно условията на съответната анкета: изпращане на съобщение с резултатите от играта; получаване на награда; получаване на определена информация или др.

4.3. Личните данни, предоставени при абонирането за информационен бюлетин, ще бъдат използване за изпращане по електронна поща на информация от Студио 865 ЕООД (относно събития, публикации, новини, анкети и др.). Информационният бюлетин ще бъде изпращан и на електронните пощи на потребителите, участващи в събитие или анкета – ако са изявили изрично желание за това.

Личните данни от регистрацията за събитие се използват и за статистически цели – извършваме вътрешни анализи за посещаемост на събитията, регулярността на посещаемостта, тип аудитория. Резултатите от обработката съдържат единствено обобщени данни.

Данни във връзка с броя на посещенията от Ваша страна на организирани от Студио 865 ЕООД събития ще бъдат обработвани и за целите на програма за лоялност, която предстои да бъде въведена от дружеството. Личните Ви данни няма да бъдат обект на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране.

Електронните адреси, събирани посредством изпращането на различните уеб форми, биха могли да бъдат използвани за целите на рекламно таргетиране (например, в рамките на дадена социална мрежа).

Обработката по предходните три параграфа ще се извършва на основание легитимния интерес на Студио 865 ЕООД от обобщения анализ на резултатите от търговската дейност на дружеството и от оптимизирането на рекламните му кампании, при предприемане на достатъчни мерки за защита на личните Ви данни.

5. Получатели на личните данни


Вашите лични данни няма да бъдат предоставяни на трети страни.

Личните данни ще бъдат обработвани от служители на администратора или обработващи личните данни, сред които по-специално ще бъдат доставчици на облачни услуги в областта на хостинга, съхранението на файлове, CRM и eMail услугите.

Студио 865 ЕООД работи единствено с доставчици с добра репутация, които предоставят достатъчни гаранции за прилагането на подходящи технически и организационни мерки по такъв начин, че обработването да протича в съответствие с изискванията на ОРЗД и да осигурява защита на правата на субектите на данни.

Тези компании, без изброяването да е изчерпателно, са:

MailChimp

СуперХостинг.БГ

Google Analytics

Facebook

Някои от доставчиците на услуги е възможно да прехвърлят данни извън рамките на ЕС/ЕИП, когато е налице решение относно адекватното ниво на защита, например – в случая на Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ (EU-U.S. Privacy Shield), или при наличието на други подходящи гаранции в съответствие с изискванията на ОРЗД. За повече информация можете да разгледате политиките за поверителност на нашите доставчици, както и да се свържете с нас по някой от посочените по-горе начини.

6. Срок за съхранение на личните данни


Личните данни ще бъдат съхранявани до оттегляне на съгласието Ви за тяхното обработване.

Когато по силата на задължителна разпоредба администраторът трябва да задържи Вашите лични данни за по-дълъг период или данните са необходими, за да може администраторът да предяви правни искове или да се защити срещу такива, администраторът ще запази личните Ви данни до края на съответния период на съхранение или до уреждането на съответните искове.

Администраторът си запазва правото да съхранява данни в анонимизиран вид.

7. Права, с които разполагате


Вие имате следните права съгласно ОРЗД: а) да оттеглите Вашето съгласие по всяко време; б) да възразите срещу обработване на лични данни, основаващо се на легитимен интерес или за целите на директния маркетинг, след което обработването за съответните цели ще бъде прекратено; в) на достъп до, коригиране или изтриване на личните Ви данни; г) на ограничаване на обработването; д) на преносимост на личните Ви данни; е) на жалба до Комисия за защита на личните данни (гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2; www.cpdp.bg).